GRADBENA ZAVAROVANJA

Predmet gradbenega zavarovanja so objekti v gradnji (novogradnje, prizidave, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije), gradbeni in inštalacijski material, gradbeni deli in elektro-strojna oprema ter ostala oprema, ki je namenjena izključno za vgraditev v zavarovani objekt ter gradbena oprema in pomožni objekti za izvajanje zavarovanega objekta v gradnji, razen stvari, ki so osnovna ali obratna sredstva izvajalca del.

Če je v zavarovalni pogodbi dogovorjeno, krije zavarovanje tudi:

 • material in oprema, ki je namenjena izključno za vgraditev v zavarovani objekt v gradnji in je last naročnika ali drugih oseb
 • obstoječe premoženje
  – obstoječi objekti, na katerih se izvajajo gradbena dela ter objekti, ki se nahajajo znotraj gradbišča in jih ima zavarovanec v lasti, na skrbi, v varstvu ali pod nadzorom in premičnine last investitorja ali naročnika, ki se nahajajo v teh objektih
  – posamezna že izvedena gradbena ali obrtniška dela ali nedokončani gradbeni objekti, katere je v dokončno izdelavo prevzel izvajalec del
  – drugi deli objekta v gradnji ali montaži, ki jih izvajajo drugi izvajalci
 • orodje, naprave, aparati, delovni stroji brez lastnega pogona za premikanje in pomožni gradbeni material ter gradbena oprema in pomožni objekti za izvajanje zavarovanega objekta v gradnji
 • zasidrana plovila na vodi in stvari na njih v času gradnje
 • stvari delavcev, ki opravljajo dela za zavarovanca
 • poslovno-tehnična dokumentacija, vključno z gradbeno knjigo in gradbenim dnevnikom
 • stroški čiščenja, ki presegajo 3% vrednosti zavarovane stvari, ki je bila prizadeta ob škodi, zaradi delovanja ene izmed zavarovanih nevarnosti. (Stroški do 3% vrednosti zavarovane stvari, so že vključeni v osnovno zavarovanje.)
 • stroški za navoz in nasipanje odnesenega materiala na gradbišče zaradi delovanja ene izmed zavarovanih nevarnosti
 • stroški za zapolnitev naravnih ali ob škodi nastalih votlin
 • višji stroški popravila zaradi nadurnega, nočnega in prazničnega dela ter hitrega prevoza

GRADBENO ZAVAROVANJE KRIJE NASLEDNJE NEVARNOSTI:

Temeljne nevarnosti:

 • požar, strela, eksplozija, padec zračnega plovila, vihar, toča, dež in sneg, mraz, led, snežni plaz, odtrganje in zrušenje zemljišče, zemeljski udor, izliv vode, manifestacija in demonstracij
 • gradbena nezgoda
 • vlomska tatvina in rop


Dodatne nevarnosti:

 • poplava, visoka voda in talna voda
 • zemeljski plaz
 • vandalizem
 • potres
 • pogodbena odgovornost izvajalca del v času garancije
 • splošna odgovornost v času gradnje
 • splošna odgovornost v času garancije

ZAVAROVALNI POGOJI

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih (v poslovalnicah) zavarovalnice GENERALI d.d. in pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.