ZAVAROVANJE ZA PRIMER SMRTI


Človekova osnovna potreba je potreba po varnosti, ki jo skušamo zadovoljiti skozi celotno življenje. Še toliko bolj, ko se znajdemo v vlogi zakonskega partnerja, starša, kreditojemalca … Ustrezna oblika osebnega zavarovanja našim najbližjim in najdražjim v primeru naše prezgodnje smrti omogoča premostitev nenadnega izostanka dela družinskega dohodka in premostitev nastalih finančnih razmer v družini.

Zaradi izjemno nizke premije, ki omogoča doseganje relativno visoke zavarovalne vsote, je zavarovanje za primer smrti primerno za vse, ki zaradi nižjih dohodkov, odplačevanja kreditnih obveznosti oziroma podobnih finančnih bremen ne morejo varčevati.

Izplačana zavarovalna vsota po smrti zavarovane osebe nadomesti njegove redne prihodke ter s tem poskrbi za zaščito družinskih članov ali drugih upravičencev, ki bi bili ob smrti zavarovane osebe obremenjeni s kritjem nastalih obveznosti, kot je poplačilo posojil, tekočih stroškov, šolanje otrok, izpad dohodka ipd. S tem zavarovana oseba zaščiti svoje premoženje, zavaruje svoje bližnje pred izpadom dohodka in pred obveznostmi, ki predstavljajo stroške.

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI ZAVAROVANJA

Nizka premija za visoko zavarovalno vsoto

Zavarovanje za primer smrti temelji na plačevanju t.i. rizične premije. V primerjavi z zavarovalno vsoto je rizična premija bistveno nižja, kar je tudi glavna prednost takšnega zavarovanja. Kljub nizki premiji je zavarovalna vsota, ki jo ob smrti zavarovane osebe izplača zavarovalnica, precej visoka. Svojci zavarovane osebe bi s pomočjo zavarovalnine lahko torej plačevali gospodinjske stroške, šolnine otrok ali kreditne obveznosti.

Oprostitev davka

Zavarovalne vsote, ki jih zavarovalnica v primeru sklenjenega zavarovanja izplača upravičencem v primeru smrti zavarovane osebe, ne sodijo v dedno maso in so oproščene plačila dohodnine. V primeru sklenitve zavarovanja za dobo 10 ali več let, je zavarovanje oproščeno tudi plačila 8,5 % davka od prometa zavarovalnih poslov.

Zavarovalna doba

Zavarovana oseba je z zavarovanjem za primer smrti zavarovana med zavarovalno dobo. Po izteku zavarovalne dobe se zavarovanje za primer smrti prekine, zavarovalnica pa nima nobenih obveznosti več.

Zavarovalna premija

Višina zavarovalne premije je odvisna od:

  • višine zavarovalne vsote,
  • zavarovalne dobe,
  • starosti in zdravstvenega stanja zavarovane osebe,         
  • ostalih nevarnosti, ki vplivajo na višino premije.