PRIJAVA ZAVAROVALNEGA PRIMERA

PRIJAVA NEZGODE

V primeru nezgode je zavarovana oseba dolžana:

  • poiskati zdravniško pomoč, med zdravljenjem pa se mora držati navodil zdravnika,
  • obvestiti zavarovalnico o nastalem zavarovalnem primeru,
  • pisno prijaviti nezgodo, brž ko ji zdravstveno stanje to omogoča,
  • predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju,
  • po zaključenem zdravljenju predložiti zavarovalnici celotno zdravniško dokumentacijo o poteku in trajanju zdravljenja ter po potrebi izvid zdravnika o morebitnih posledicah, obvezno pa tudi podatke o predhodnih boleznih ali drugih telesnih pomanjkljivostih.

V primeru individualnega ali kolektivnega nezgodnega zavarovanja se izpolni obrazec Prijava nezgode, v primeru nezgode otrok in mladine pa obrazec Prijava nezgode otrok in mladine.

V primeru smrti je potrebno izpolniti obrazec Prijava smrti.

PRIJAVA ZAVAROVALNEGA PRIMERA IZ NASLOVA ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ

Prijava zavarovalnega primera iz dodatnih zavarovanj:

Upravičenec izpolni obrazec Prijava zavarovalnega primera iz dodatnih zavarovanj.

V primeru smrti zavarovane osebe:

Upravičenec predloži:

  • zdravniško spričevalo o vzroku smrti zavarovane osebe,
  • izpisek iz matične knjige umrlih
  • vsa dodatna dokazila, ki jih zavarovalnica potrebuje za obravnavo primera in so v skladu z veljavnimi pogoji zavarovanja.

V primeru smrti zavarovane osebe se morajo upravičenci oglasiti v najbližji poslovalnici, saj je potrebna osebna identifikacija upravičencev v prisotnosti zastopnika. Skupaj z zastopnikom izpolnite obrazec Prijava smrti.  

PRIJAVA BREZPOSELNOSTI

Upravičenec pošlje izpolnjen in podpisan obrazec skupaj z ustreznimi prilogami in dokazili na naslov Generali d.d., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana.