KROVNI POKOJNINSKI SKLAD LEON 2 (KPS LEON 2)

Pokojninski sklad je sklad, ki je oblikovan in ustanovljen z namenom upravljanja premoženja iz naslova dodatnih pokojninskih zavarovanj in je last njegovih članov.

Za dodatno pokojnino lahko varčujete v pokojninski družbi, zavarovalnici ali s pristopom v krovni pokojninski sklad. Pokojninski sklad za razliko od obeh drugih možnosti zavarovancem zagotavlja popolno preglednost vplačil, stroškov in donosov ter mesečnega stanja premoženja zavarovanca. Dodatno varnost naložbe zagotavlja skrbnik KPS LEON 2 UniCredit Banka Slovenija d.d.

Krovni pokojninski sklad Leon 2 upravlja GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, vanj pa so vplačana vsa sredstva članov. KPS LEON 2 je izvajalec Pokojninskega načrta za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (PN LEON 2K) in Pokojninskega načrta za individualno pokojninsko zavarovanje (PN LEON 2I).

Podskladi

Leon Dinamični (do 44 let)

Vaša vplačana sredstva se razporejajo v podsklade glede na vašo starost. S tem se doseže optimalna razporeditev vaših sredstev od začetka varčevanja do upokojitve. Posamezni podskladi se med seboj razlikujejo po naložbenem cilju in strateški razporeditvi sredstev.
Potrebno je poudariti, da lahko izberete tudi podsklad, ki pripada starejši starostni skupini, kot je tista, v katero sodite. Ne morete pa izbrati podsklada, ki je namenjen mlajši starostni skupini, kot je tista, kateri pripadate.

 

Naložbeni cilj podsklada je visoka dolgoročna rast vrednosti premoženja podsklada, prevladovale bodo visoko tvegane naložbe, časovni horizont podsklada pa je dolgoročen.

Leon Preudarni (od 45 do 54 let)

Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna rast vrednosti premoženja podsklada, prevladovale bodo nizko tvegane naložbe ob zmernem deležu visoko tveganih naložb; časovni horizont podsklada je dolgoročen.

Za ta podsklad se lahko odločijo tudi tisti, ki po starosti spadajo v podsklad Leon Dinamični.

Leon Zajamčeni (od 55 let)

Zajamčena donosnost na čisto vplačilo, za katero jamči upravljavec, znaša 60 % povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev, ki je izračunana v skladu z metodologijo, ki jo predpiše Ministrstvo za finance.

V primeru, da je zmnožek enot premoženja tega podsklada vpisanih na vašem osebnem računu in vrednosti enote podsklada nižji od zajamčene vrednosti vaših sredstev, vam upravljavec izplača zajamčeno vrednost sredstev. Upravljavec pokriva to razliko v breme svojih sredstev.

Za ta podsklad se lahko odločijo tudi tisti, ki po starosti spadajo v podsklad Leon Dinamični in Leon Preudarni.

Generali jamči več

Dodatna pokojnina - renta

Ob upokojitvi se boste odločili za izbranega ponudnika in določili željeno dodatno pokojnino – rento.

Ključni dejavniki, ki bodo določali višino dodatne pokojnine, bodo višina privarčevanih sredstev, datum rojstva, tablice umrljivosti, izbrane opcije, zajamčena doba, tehnična obrestna mera, stroški in veljavna davčna zakonodaja.

Pokojninski načrt za izplačevanje rente

Obdavčitev

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2H) se bo ob izplačilu rente obračunala akontacija dohodnine. Končna obdavčitev bo odvisna od višine ostalih prejemkov upokojenca in jo bo z izdajo odločbe o odmeri dohodnine ugotavljal FURS.

V davčno osnovo se všteva le 50 % odmerjene višine rente. Stopnja akontacije dohodnine od rente znaša 25 %. Akontacija se ne odtegne in ne plača, če izračunani znesek akontacije ne presega 20 €. Glede na navedena zakonska določila se akontacija dohodnine ne plača od rent izplačanih v znesku do 160 €.

Pomembni dokumenti in informacije za člane