PAKET ENERGIJA

Ob vse večjem zavedanju pomena skrbne uporabe naravnih virov, se vedno več ljudi odloča za izkoriščanje sončne energije, ki je praktično neizčrpljiv in obnovljiv vir energije. Tudi v Sloveniji se uporaba sistemov, ki sončno svetlobo pretvarjajo v električno energijo, postopno povečuje.

Ekološko ozaveščenost podpiramo tudi v agenciji Klopotec, zato smo za vse imetnike solarnih in fotonapetostnih sistemov v okviru PaketEnergija pripravili zavarovanje, posebej prilagojeno njihovim potrebam. Gre za samostojen zavarovalni produkt, ki se lahko sklene neodvisno od že sklenjenih premoženjskih zavarovanj in krije vrsto škod na solarnih in fotonapetostnih sistemih skozi njihovo celotno ocenjeno 20-letno življenjsko dobo.

Ker je investicija v sončno elektrarno dolgoročna in naj bi se povrnila v približno 15 letih, jo je smiselno ustrezno zavarovati, saj morebitne poškodbe čas povrnitve naložbe še dodatno podaljšujejo. PaketEnergija je tako idealna izbira.

Se tudi vi sprašujete, kdo bo kril škodo, nastalo zaradi poškodb fotonapetostnega sistema zaradi požara, toče ali vandalizma ipd.? So bila zaradi škode na solarnem sistemu potrebna dodatna dela na strehi? Poškodovana sončna elektrarna v času 3-tedenskega popravila ne bo proizvajala energije? Je v viharju odtrgani fotonapetostni modul poškodoval parkirano tuje motorno vozilo?

Odgovor na podobna vprašanja vam ponuja PaketEnergija, ki krije:

 • uničenje, poškodovanje ali izginitev solarnih in fotonapetostnih sistemov za vse nevarnosti (All-risk zavarovanje), 
 • večino stroškov ob nastanku zavarovalnega primera, tudi stroške del na strehi in fasadi,
 • škodo zaradi obratovalnega zastoja v času trajanja popravila,
 • odgovornost iz posesti in obratovanja solarnega in fotonapetostnega sistema do višine 100.000 EUR.

ZAVAROVANE NEVARNOSTI

PaketEnergija krije uničenje, poškodovanje ali izginitev zavarovanih solarnih in fotonapetostnih sistemov proti vsem nevarnostim (All-risk zavarovanje), predvsem pa za:

 • požarne nevarnosti – požar, neposredni udar strele, eksplozija ipd.,
 • elementarne nevarnosti – vihar, toča, poplava ipd.,
 • posredni udar strele,
 • napačno uporabo, nespretnost, malomarnost, zlonamernost ali sabotažo,
 • mehansko delovanje sile,
 • vlomno tatvino, tatvino in rop, vključno z vandalizmom,
 • lom stekla,
 • napake v konstrukciji, izračunih, v materialu in pri montaži.

ZAVAROVALNA VREDNOST

Zavarovanje na novo vrednost. To pomeni, da v primeru škode ne bo upoštevana manjša vrednost zavarovanega sistema zaradi obrabe, starosti ter ekonomske in tehnične zastarelosti (amortizacije), temveč bo zavarovalnica zavarovancu priznala zavarovalnino v vrednosti novega sistema enake vrste na dan nastanka zavarovalnega primera. 

ZAVAROVANI STROŠKI

Do višine 3 % zavarovalne vsote zavarovanje PaketEnergija krije tudi stroške:

 • zmanjševanja škode,
 • gašenja,
 • čiščenja,
 • rušenja,
 • demontaže in ponovne montaže,
 • stroške del na strehi in fasadi.   

ŠKODA ZARADI OBRATOVALNEGA ZASTOJA

PaketEnergija krije imetnikom sončnih elektrarn, ki imajo sklenjeno veljavno pogodbo o odkupu električne energije s pooblaščenim organizatorjem trga električne energije, izgubljeni prihodek od prodaje in oddaje proizvedene energije iz sončne elektrarne v električno omrežje za obdobje najmanj 3 mesecev, z možnostjo podaljšanja na 6 ali 12 mesecev.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI IZ POSESTI IN OBRATOVANJA SOLARNEGA IN FOTONAPETOSTNEGA SISTEMA

PaketEnergija jamči za škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, ki izvira iz posesti in obratovanja solarnega in fotonapetostnega sistema, in sicer do višine 100.000 EUR po posameznem zavarovalnem primeru.