ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu – Zavarovanje za primer brezposelnosti (ZBP-01/18)(ZBP-01/19)

Če pride do izgube službe, zavarovalnica poskrbi za vašo finančno varnost in vam omogoči nov začetek z izplačevanjem dogovorjenega mesečnega nadomestila do ponovne zaposlitve oziroma največ 6 mesecev.

Kdo lahko sklene zavarovanje

Zavarovanje za primer brezposelnosti lahko sklenejo osebe, ki imajo pri zavarovalnici GENERALI d.d že sklenjeno kakšno zavarovanje ali tisti, ki skupaj s tem zavarovanjem sklepajo še kakšno drugo zavarovanje. Zavarovana oseba je lahko samo oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji med 15. in 54. letom starost, ki ima v RS redno delovno razmerje za nedoločen čas. Tujci se lahko zavarujejo za brezposelnost le v primeru, da imajo v Sloveniji stalno prebivališče in osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas. Tisti, ki so pri istem delodajalcu v RS zaposleni za poln in nedoločen delovni čas vsaj leto dni. Obveznost zavarovalnice, da začne izplačevati dogovorjeno mesečno nadomestilo, prične najprej po poteku 6 mesecev od začetka jamstva zavarovalnice (od dogovorjenega začetka zavarovanja).

Zavarovalna doba

Zavarovanje za primer brezposelnosti lahko sklenete za eno leto ali za eno leto z avtomatskim podaljševanjem.

Višina premije

Mesečna premija se izračuna iz višine dogovorjenega mesečnega nadomestila. Premija se lahko plačuje mesečno, četrtletno, polletno ali pa enkrat letno.

Kaj je potrebno storiti ob nastopu zavarovalnega primera

Zavarovalec oz. zavarovana oseba je dolžna zavarovalnico nemudoma obvestiti o nastopu brezposelnosti ter ji predložiti vso potrebno dokumentacijo, na podlagi katere bo zavarovalnica lahko ugotovila nastop zavarovalnega primera. Dokler zavarovalnica ne dobi celotne potrebne dokumentacije za izplačilo mesečnega nadomestila, le-tega ni dolžna izplačati.